Sporto klubo „Kybartų jaunystė“

De­šimt­me­tį at­šven­tęs spor­to klu­bas bu­ria rajono jau­nimą

Spor­to klu­bas „Ky­bar­tų jau­nystė“ at­šven­tė de­šimties me­tų ju­bilie­jų. Per šį laikotar­pį or­ganizacija nuolat au­go, plėtėsi ir šian­dien jo nariams su­daromų sąly­gų galėtų pavy­dėti ne vienas spor­tinin­kas.

Šven­tėje – saviškių per­galės
Ky­bar­tuo­se dar nuo tar­pukario laikų yra įsikū­ręs vienas iš seniausių futbo­lo klubų Lietuvo­je „Sveikata“. Tačiau jis daugiausia vienija suaugusius futbo­lininkus, o spor­tuo­ti mėgstantį jaunimą buriančios or­ganizacijos Ky­bar­tuo­se nebuvo. Dėl šios priežasties 2004 m. gruo­dį ir subur­ta „Kybar­tų jaunystė“.

Nepaisant to, kad daugiausiai klubo vaikų lanko futbo­lo treniruo­tes, tačiau jame
spor­tuo­ja ir lengvaatlečiai, šaškių bei šach­matų entuziastai, orientacininkai, smiginio mėgėjai. Juos spor­to paslapčių mo­ko šaunūs treneriai Vy­tautas Valio­kas, Rimantas Kano­pa, Vy­tautas Miknevičius, Rasa Šilkauskienė. Visi jie dir­ba visuomeniniais pagrindais, negaudami atly­ginimo.

Dešimtmečio jubiliejų spor­to klubas paminėjo kaip ir pridera spor­tininkams – aikštėje įvy­ko futbo­lo tur­ny­ras. Jame daly­vavo gimę 2000 m. ir jaunesni bei gimę 2004 m. ir jaunesni vaikai.

Abiejo­se amžiaus grupėse ly­gių nebuvo spor­to klubo „Ky­bar­tų jaunystė“ auklėtiniams. Antras vietas užėmė svečiai iš Lenkijos Olecko miesto, trečias – kauniečiai. Šventėje taip pat daly­vavo jaunieji futbo­lininkai iš Jo­navos bei Kaliningrado srities. Geriausiu 2000 m. gimusių ir jaunesnių spor­tininkų grupėje ky­bar­tiečių ko­mandos nariu pripažintas Paulius Lio­renčas, o viso tur­ny­ro naudingiausiu žaidėju išrinktas dar vienas ky­bar­tietis Ado­mas Vieraitis. Jaunesnių futbo­lininkų grupėje geriausiu
„Ky­bar­tų jaunystės“ žaidėju išeinktas Evaldas Rašimas.

Visi tur­ny­ro daly­viai apdo­vano­ti atminimo medaliais, o ko­mandoms įteiktos taurės.

Var­žy­bų uždary­mo šventėje spor­tininkus sveikino rajo­no meras Algir­das Neiberka, o klubo rėmėjams buvo įteiktos padėkos.

Išmaišę visą Eu­ropą
Šiuo metu ky­bar­tiečių klubas vienija apie 110 spor­tininkų. Nors dauguma jų – vietiniai, tačiau čia treniruo­tis atvyksta ir jaunųjų spor­tininkų iš Vilkaviškio, Virbalio, Alvito bei kitų rajo­no vieto­vių. Klubo nariai nemo­ka jo­kių mo­kesčių, o pati or­ganizacija gy­vuo­ja iš rėmėjų bei 2 pro­c. gy­vento­jų pajamų mo­kesčio. Biudžetą taip pat papildo rajo­no Savivaldy­bės, šalies Futbo­lo federacijos bei Marijampo­lės apskrities futbo­lo federacijos lėšos.

„Per dešimtmetį esame išmaišę beveik visą Euro­pą. Į įvairius tur­ny­rus mus nuolat kviečia Prancū­zijos,Slo­vakijos, Austrijos spor­to federacijos. Tiesa, vieniems vykti į to­limas šalis yra brangu, reikia su kuo nors koo­peruo­tis. Dėl to kar­tais tenka atsisaky­ti šių kvietimų“, – sakė klubo prezidentas V. Valio­kas.

Kad ir kur nuvyktų jaunieji „Ky­bar­tų jaunystės“ spor­tininkai, jie nuo­lat išsiskiria savo pavyzdingu elgesiu tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Ne viename tur­ny­re mūsiškiai buvo pripažinti drausmingiausia ko­manda.

Per visus šiuos metus klubo atsto­vai iško­vo­jo nemažai per­galių. Šiuo metu Ky­bartų „Saulės“ pro­gimnazijos patalpo­se įsikūrusio­je klubo būstinėje puikuo­jasi per 100 įvairiausių taurių ir kito­kių prizų. Didžio­ji dalis iš jų iško­vo­ta futbo­lininkų. Tiesa, apdovano­jimų čia galėtų bū­ti ir daugiau, tačiau or­ganizacijo­je gy­vuo­ja tradicija, kad mo­kyklą baigęs ir klubą paliekantis spor­tininkas turi teisę pasiimti vieną taurę į namus.

„Didžiausias mū­sų laimėjimas – iško­vota galimy­bė daly­vauti 2011 m. Maskvo­je vykusiame prestižiniame „Lo­ko­bo­lo“ futbo­lo tur­ny­re. No­rėdami ten patekti, turėjo­me Trakuo­se įveikti sunkią atranką, kur dalyvavo visų Baltijos šalių atsto­vai. Tik tapę čempio­nais gavo­me teisę vykti į Rusijos sostinę“, – prisiminimais dalijo­si V. Valio­kas.

Au­gina žaidėjus
„Ky­bar­tų jaunystės“ būstinėje dažnai svečiuo­jasi ir jų reikalais do­misi iškilūs mū­sų šalies žmo­nės: olimpinis čempio­nas Vir­gilijus Alekna, ky­bar­tietis, buvęs Lietuvos futbo­lo rinktinės treneris Algimantas Liubinskas, kiti ne mažiau žino­mi spor­to atsto­vai.

Klubo nariams daugelis galėtų pavy­dėti ne vien gar­sių spor­to atsto­vų ro­do­mo dėmesio, bet ir sudaro­mų treniruo­čių sąly­gų, vykstančių sto­vyklų. Per metus spor­tininkai vien į sto­vyklas Lenkijos Olecko mieste vyksta po 5–6 kar­tus. Ten pastaty­ti nauji baseinai, futbo­lo aikštė, sudary­tos puikios sąly­gos užsiiminėti lengvąja atletika.

„Su lenkais bendradar­biaujame jau nuo neatmenamų laikų. Mums labai pato­gu vykti pas juos, nes tai klubui nieko nekainuo­ja. Lietuvo­je surengti sto­vyklą mums bū­tų pernelyg brangu“, – tvir­tino V. Valio­kas.

Vaikai spor­to klubą „Ky­bar­tų jaunystė“ lanko ne vien dėl gerų sąly­gų. Čia jie turi galimy­bę ateity­je „išplaukti į platesnius vandenis“. Buvę klubo auklėtiniai Edvinas Stonkus, Tautvy­das Zavickas, Deividas Raulinaitis bei Ro­kas Gudelis lanko ar­ba lankė Kauno futbo­lo akademiją. Į ją planuo­ja vykti ir Paulius Lio­renčas bei Ro­kas Laukaitis. Nemažai buvusių „Ky­bar­tų jaunystės“ futbo­lininkų žaidžia įvairiuo­se klubuo­se Lietuvo­je ir užsieny­je. Pavyzdžiui, Deividas Andriuškevičius
šiuo metu rungty­niauja Anglijo­je.

„Ky­bar­tai neįsivaizduo­jami be futbo­lo. Mes ir to­liau ugdy­sime jaunuo­sius futbo­lininkus suaugusiųjų ko­mandoms, nepamiršdami ir kitų spor­to šakų atsto­vų“, – tvir­tino pašneko­vas.

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Autoriaus nuotr. Vytautas Valiokas džiaugė­si klubo sportininkų iš­kovotais apdovanojimais.

Santaka_20150106_Valiokas

Tomo Ramunskevičiaus nuotr. Jubiliejiniame turnyre triumfavo jaunieji „Kybartų jaunystės“ futbolininkai.

Publikuota: „Santaka“, 2015-01-06


Sporto klubo „Kybartų jaunystė“ mažiausieji futbolininkai džiaugiasi išvyka į Lenkiją

Olecko mieste vykusiame tarptautiniame vaikų futbolo turnyre Lietuvai atstovavo Marijampolės ir Kybartų komandos. Ypač sekėsi kybartiečiams. Naujuosiuose sporto rūmuose vykusiose varžybose Rimanto Kanopos auklėtiniai pranoko visus varžovus.

Turnyro taurę jie iškovojo nepralaimėję nė vienų rungtynių. Geriausiu turnyro vartininku buvo pripažintas kybartietis Henrikas Mickevičius, geriausiu komandos žaidėju – Domas Vaičaitis.

Jaunųjų futbolininkų treneris R. Kanopa pasidžiaugė ir Evaldo Rašimo, Gusto Ramanskevičiaus, Martyno Jablonskio indėliu į pergales. Pirmų-antrų klasių mokinukai dar neilgai lanko futbolo treniruotes, ir turnyras Lenkijoje buvo gal tik antros rimtesnės varžybos. Naujametiniame Marijampolės apskrities bendraamžių turnyre jie taip pat kovojo sėkmingai – užėmė pirmą vietą.

Vasario 23 d. „Kybartų jaunystė“ rungtyniaus namuose. R. Karkos atminimo taurės turnyras tradiciškai į Kybartus sukvies futbolo komandas iš Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos.

„Santakos“ inf.

Nuotr. Mažiausiuosius „Kybartų jaunystės“ futbolininkus į pergales veda treneris Rimantas Kanopa.

Publikuota: „Santaka“, 2013 m. Vasario 2 d. Šeštadienis.


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian