PKD įstatai

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.    Pasaulio kybartiečių draugija (toliau – draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
2.    Draugija veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
3.    Draugija gali turėti emblemą ir kitą simboliką.
4.    Draugijos buveinė:  J. Basanavičiaus g. 44, Kybartai, LT-70440, Vilkaviškio r.
5.    Draugija yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas.

II. VEIKLOS TIKSLAI

6.    Draugijos veiklos tikslai yra šie:
6.1.     vienyti Kybartuose gyvenančius ir iš jų kilusius žmones;
6.2.     ugdyti gyventojų bendruomeniškumą;
6.3.     puoselėti krikščioniškąsias, tautines, šeimos vertybes;
6.4.     teikti socialines paslaugas Kybartų miesto gyventojams;
6.5.     skatinti domėjimąsi Kybartų miesto ir jo apylinkių istorija;
6.6.     ugdyti kultūringas, sveikas ir harmoningas asmenybes;
6.7.     plėtoti ryšius su analogiškomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
6.8.     vienyti draugijos narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį;
6.9.     teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
6.10.    identifikuoti, kaupti ir saugoti gimtojo krašto istorijos ir kultūros paveldą, puoselėti Kybartams ir Lietuvai nusipelniusių žmonių atminimą;
6.11.    propaguoti Kybartų bei Lietuvos unikalumą;
6.12.    rengti ir teikti paraiškas įvairių fondų ir programų paramai gauti.
7.    Draugijos veiklos sritys: socialinė, aplinkos apsaugos, kultūros, sporto, švietimo.
8.    Veiklos rūšys:
8.1. Įrašytų laikmenų tiražavimas 18.20
8.2. Vaikų poilsio stovyklų veikla 55.20.20
8.3. Knygų leidyba 58.11
8.4. Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba 58.12
8.5. Laikraščių leidyba 58.13
8.6. Kita leidyba 58.19
8.7. Ekskursijų organizatorių veikla 79.12
8.8. Kraštovaizdžio tvarkymas 81.30
8.9. Kultūrinis švietimas 85.52
8.10 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59
8.11. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 86.90
8.12. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99
8.13. Bibliotekų ir archyvų veikla 91.01
8.14. Muziejų veikla 91.02
8.15. Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03
8.16. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29
9.    Draugijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.

III. NARYSTĖ. ĮSTOJIMO TVARKA

10.    Draugijos nariu gali būti asmenys, gyvenantys Kybartų mieste ar kitaip susiję su Kybartais bei pritariantys draugijos tikslams.
11.    Draugijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
12.    Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti nariu draugijos valdybai. Prašymas svarstomas artimiausiame valdybos posėdyje. Prašymas patenkinamas paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Neigiamas sprendimas turi būti motyvuotas.
13.    Nariu tampama gavus teigiamą raštišką valdybos sprendimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.
14.    Draugija gali turėti garbės narių, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime, už nuopelnus Draugijai.

IV. NARYSTĖS DRAUGIJOJE PASIBAIGIMAS

15.    Narystė Draugijoje pasibaigia šiais atvejais:
15.1.    išstojus iš draugijos;
15.2.    nariui nesilaikius draugijos įstatų;
15.3.    nariui mirus.
16.    Narystės pasibaigimo draugijoje tvarka:
16.1.    nariai, norintys išstoti iš draugijos, raštu informuoja apie tai draugijos valdybą;
16.2.    dėl tolesnės narių, nesilaikančių draugijos įstatų, narystės draugijoje sprendžia draugijos valdyba priimdama sprendimą paprasta balsų dauguma. Valdybos sprendimas gali būti apskundžiamas visuotiniame narių susirinkime.
17.    Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąžinami.

V. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18.    Draugijos narių pareigos:
18.1.    laikytis draugijos įstatų;
18.2.    vykdyti draugijos visuotinio narių susirinkimo, draugijos valdybos nutarimus bei pirmininko sprendimus;
18.3.    mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį;
18.4.    tausoti ir tikslingai naudoti draugijos turtą.
19.    Draugijos nariai turi teisę:
19.1.    dalyvauti ir balsuoti draugijos visuotiniame narių susirinkime;
19.2.    rinkti ir būti išrinktiems į draugijos valdymo organus;
19.3.    teikti pasiūlymus draugijos veiklai gerinti;
19.4.    gauti informaciją apie visus draugijos renginius ir juose dalyvauti;
19.5.    nustatyta tvarka naudotis draugijos teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;
19.6.    gauti informaciją apie draugijos finansinę-ūkinę veiklą;
19.7.    pareikšti nepasitikėjimą draugijos valdymo organais;
19.8.    išstoti iš draugijos, apie tai raštu pranešus valdybai;
19.9.    kitas teises, kurios neprieštarauja draugijos įstatams.

VI. DRAUGIJOS VALDYMAS

20.    Draugijos organai yra:
20.1 narių visuotinis susirinkimas;
20.2 kolegialus draugijos valdymo organas – valdyba;
20.3 vienasmenis draugijos valdymo organas – pirmininkas.

VII. DRAUGIJOS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

21.    Draugijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – susirinkimas):
21.1.    keičia draugijos įstatus;
21.2.    priima sprendimą dėl draugijos likvidavimo;
21.3.    renka draugijos pirmininką 3 metų laikotarpiui;
21.4.    nustato draugijos valdybos narių skaičių, renka ir atšaukia valdybos narius;
21.5.    gali atstatydinti bet kurį valdymo organą;
21.6.    tvirtina draugijos veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, draugijos veiklos ataskaitą;
21.7.    gali skirti nepriklausomą ekspertą draugijos veiklai patikrinti;
21.8.    svarsto ir tvirtina draugijos pirmininko ataskaitas;
21.9.    nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
21.10.    tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie draugijos veiklą pateikimo nariams tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas;
21.11.    priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
21.12.    svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja draugijos įstatams.
22.    Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
23.    Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių draugijos narių balsų dauguma, išskyrus 21.1. ir 21.2. punktus: juose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip ⅔ susirinkime dalyvaujančių draugijos narių balsų.
24.    Jeigu susirinkime nėra kvorumo, per 14 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo draugijos narių.
25.    Neeilinį susirinkimą gali sušaukti draugijos pirmininkas arba valdyba paprasta balsų dauguma arba ⅓ draugijos narių bendru sprendimu.
26.    Neeilinio susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti susirinkimą iniciatoriai.
27.    Susirinkimas yra teisėtas, jei draugijos nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę pasirašytinai arba registruotu laišku, arba skelbimu rajono laikraštyje ,,Santaka“ ir jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ draugijos narių.

VIII. VALDYBA

28.    Draugijos valdyba (toliau – valdyba) yra kolegialus draugijos valdymo organas.
29.    Valdybos narių skaičių nustato susirinkimas.
30.    Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.
31.    Valdyba renkama 3 metų laikotarpiui.
32.    Valdyba:
32.1.    vykdo susirinkimo sprendimus, tvirtina valdybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius;
32.2.    priima sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo pirmininkui ir nustato darbo užmokesčio dydį;
32.3.    disponuoja draugijos turtu ir lėšomis veiklai plėtoti ir vykdyti;
32.4.    rengia draugijos planus ir kitus dokumentus, susijusius su draugijos veikla;
32.5.    svarsto narystės draugijoje klausimus;
32.6.    priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
32.7.    vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja šiems įstatams.
33.    Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, kurį tarpusavyje išsirenka valdybos nariai.
34.    Valdyba gali būti atstatydinta, jeigu paprasta draugijos narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas.

IX. PIRMININKAS

35.    Draugijos pirmininką 3 metų laikotarpiui renka susirinkimas.
36.    Draugijos pirmininkas (toliau – pirmininkas):
36.1.    atstovauja draugijai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius draugijos vardu;
36.2.    organizuoja susirinkimo ir valdybos sprendimų vykdymą;
36.3.    ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki susirinkimo parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų draugijos veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, kurios reikia susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstyti;
36.4.    priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
36.5.    privalo pateikti ekspertui paaiškinimus ir dokumentus;
36.6.    tvarko narių sąrašą;
36.7.    sušaukia susirinkimą;
36.8.    pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;
36.9.    skelbia viešąją informaciją;
36.10.    atlieka kitus susirinkimo ar valdybos jam pavestus darbus.
37.    Pirmininkas gali būti atstatydintas, jei susirinkimas draugijos narių balsų dauguma jam pareiškia nepasitikėjimą.
38.    Pirmininkui gali būti mokamas darbo užmokestis, kurio dydį nustato valdyba.

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

39.    Draugija gali steigti filialus ir atstovybes valdybos nutarimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

40.    Draugijos įstatus keičia susirinkimas ⅔ dalyvaujančių draugijos narių balsų dauguma.
41.    Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas draugijos narys.
42.    Pakeistus įstatus pasirašo draugijos pirmininkas.
43.    Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XII. VIEŠIEJI PRANEŠIMAI

44.    Draugijos pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami
Vilkaviškio rajono laikraštyje „Santaka“ ir/ar respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“.
45.    Draugijos nariui reikalaujant, draugija sudaro jam sąlygas susipažinti su viešąja informacija apie draugijos veiklą draugijos buveinėje, vadovaudamasi susirinkimo patvirtintomis dokumentų ir kitos informacijos apie draugijos veiklą pateikimo tvarkos taisyklėmis.
46.    Susirinkimo, valdybos arba pirmininko sprendimu pranešimai apie draugijos veiklą gali būti skelbiami vietos spaudoje, internete.

XIII. DRAUGIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

47.    Draugijos lėšas sudaro:
47.1.    stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
47.2.    parama, gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
47.3.    fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei turtas;
47.4.    lėšos už draugijos organizuotus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas;
47.5.    kitos teisėtai gautos lėšos.
48.    Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingi draugijos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo bei kitokiu teisėtu būdu.
49.    Draugijos lėšos ir turtas yra naudojami numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir sritims remti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomas draugijos nariams ir/ar valdymo organų nariams.
50.    Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
51.    Draugijos  veiklą susirinkimui nutarus gali tikrinti nepriklausomas ekspertas.
52.    Pirmininkas 36.3. punkte nustatyta tvarka teikia susirinkimui tvirtinti draugijos veiklos ataskaitą.

XIV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

53.    Draugija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
54.    Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti draugiją, kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymų numatyta tvarka.

Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas                                Rymantas Vaičaitis

Įstatai priimti 2009 m. rugsėjo 19  d. visuotiniame susirinkime.