Pasaulio kybartiečių draugija

PKD logo

PKD įstatai

 

 

 

 

 

PASAULIO KYBARTIEČIŲ DRAUGIJA įkurta 2007 m. rudenį. Idėją burtis vardan Kybartų šiame mieste ir kitur gyvenančių penkiasdešimčiai kybartiečių pamėtėjo tuo metu Kybartuose gyvenęs ir silpstančią miesto aurą ypač jautęs kun. Vytautas Sakavičius. PKD įkurta Kybartų miesto unikalumui išsaugoti dirbant kilnius darbus dvasinėje, kultūros, aplinkosaugos, kultūrinio paveldo, miestiečių istorinės atminties įamžinimo srityse. Rugsėjo 29 d. Kybartų parapijos salėje buvo priimti įstatai, išrinkta draugijos valdyba, surengta ekskursija po reikšmingus miesto istorijos objektus (Vištyčio g., buvusi Sinagogos g., A. Neviškio stačiatikų cerkvė, Berlyno namo stogas). Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios šventoriuje surengtas kompozitoriaus, Kybartų išeivio, Ričardo Makūno ir bažnyčios jaunimo choro (vad. s. Bernadeta Mališkaitė) koncertas, parodyta lazerių programa, kurią, mokslininko kybartiečio Ramūno Valioko iniciatyva, nemokamai miestiečiams dovanojo iš Vilniaus atvykusi Laser Shou  Team. Į pirmąją draugijos valdybą išrinkti Ramūnas Valiokas, Vytautas Sakavičius, Mindaugas Jurkynas, Nerijus Ramanauskas, Antanas Ziegoraitis, Marius Vilemaitits, Jolanta Janulaitytė, Saulius Spangevičius, Rymantas Vaičaitis. Pastarasis kybartietis tapo pirmuoju PKD pirmininku. 2010 m. pirmininko pareigos patikėtos iš JAV į Lietuvą gyventi grįžusiam kybartiečiui Leonui Narbučiui. Šiuo metu PKD valdybą sudaro: Ramūnas Valiokas, Rimas Sabaliauskas, Rymantas Vaičaitis, Romas Baronas, Mindaugas Jurkynas, Jolita Ramanauskienė ir Violeta Mickevičiūtė.

Darbai

2007 m. per šv. Kalėdas PKD miestiečiams nemokamai išdalino 1000 egzempliorių tiražu pačių parengtą ir išleistą senųjų bei dabartinių Kybartų atvirukų komplektą, bažnyčioje rado vietą nuolat veikiančiai parodai „Kybartai senuosiuose atvirukuose“.

2008 m. Kaune gyvenęs Kybartų praeities tyrinėtojas entuziastas Vytautas Mickevičius už kilnią veiklą nominuotas „Metų kybartiečiu“. Jis tapo ir valdybos nariu, o jo anksčiau jau įkurtas pirmasis internetinis virtualiųjų Kybartų tinklalapis tais metais dar buvo patobulintas (jį atnaujino kybartietis, Vilniaus išeivis, Marius Vilemaitis). Tų pačių metų vasarą PKD parėmė knygos apie Kybartų „Sveikatos“ sporto klubą leidimą, metų gale išleido ir kybartiečiams išdalino sieninį metų kalendorių, dizainu žadinantį kybartiečių savimonę.

2009 m. rugsėjo 29 d., miesto statuso suteikimo Kybartams 90-mečio proga, PKD iniciatyva miesto visuomenei buvo plačiau atverti miesto geležinkelio stoties komplekso požemiai – juose surengta garso ir vaizdo instaliacija su senųjų Kybartų vaizdais ir Mariaus Ivaškevičiaus esė „Civilizacija: Veržbolovo“ garsiniu skaitymu (projektą rengė akt. Arūnas Žemaitaitis, menotyrininkė Aušrinė Dubauskienė, V. Mickevičius); koncertavo kybartiečių moterų vokalinis ansamblis „Senjoros“ ir svečias – bardas iš Vilniaus Vytautas V. Landsbergis, kurio senelis yra 1928 m. statytos mūrinės Kybartų bažnyčios projekto autorius.

2010–2011 m. PKD, iš Kybartų kilusio mokslininko R. Valioko iniciatyva, taip pat surinkus 1500 miesto gyventojų parašų, miesto centre (J. Basanavičiaus g. 38) 2001 m. degęs, istorinę architektūrą fasade išsaugojęs, namas grąžintas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Tais metais iš Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) Pasaulio kybartiečių draugijai grąžinta dalis prieškarinės Kybartų gimnazijos bibliotekos knygų. Iš Kybartų kilusio politologo Mindaugo Jurkyno iniciatyva nuo 2010 m. pavasario, pirmajam PKD pirmininkui R. Vaičaičiui padedant medeliais, Kybartuose rengiama tradicinė, dar prieškariu vykdavusi, medelių sodinimo šventė – į ją jau treti metai susirenka 20–30 miestą gražinti nusiteikusių kybartiečių. 2011 m. rudenį, PKD narių Albino Vaitkevičiaus, Vido Micutos, L. Narbučio, V. Mickevičiūtės pastangomis, pasitelkus miesto seniūną ir muitinės pareigūnus, buvo padėta regioninei Marijampolės televizijai filmuoti ir kurti kinofilmą iš ciklo „Gyvoji Sūduvos istorija. KYBARTAI“, kuris per Marijampolės TV transliuotas 2011 m. ruodžio 21 d.

2012 m. kovo 23 d., PKD pirmininkui L. Narbučiui kreipusis į Lietuvos muitinės departamentą, Vilniuje, Muitinės muziejuje, surengta paroda „XX a. pradžios Lietuvos pasienio miesteliai. Kybartai“ – į jos atidarymo iškilmes atvyko visi norėjusieji kybartiečiai, lydimi miesto seniūno R. Šunoko.

2012 m. birželį išleistas PKD leidinys – Albino Vaitkevičiaus kraštotyrinė monografija „Kybartai. Lieponos–Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža“. Visas jos tiražas per vasarą sėkmingai išplatintas kybartiečiams, knyga pristatyta Suvalkijos krašto muziejuje Paežeriuose, Kybartų kultūros centre. 2013 m. pavasarį Pasaulio kybartiečių draugija ją ketina pristatyti Lietuvos taikomosios dailės muziejuje Vilniuje.

Šiuo metu PKD globoja kompaktinės garso plokštelės leidybos projektą „Gyvoji Kybartų atmintis: pasakoja kybartiečiai“, kurį rengia Violeta Mickevičiūtė.

Plačiau apie šį sumanymą: Kybartai – unikalus pasienio miestas, amžių bėgsme tapęs vartais į Mažąją Lietuvą –Prūsiją –Vokietiją. Tarpukaris – tai laikotarpis, kurį vyresnieji Kybartų gyventojai – patys ar iš artimųjų pasakojimų – dar atsimena. Jų atmintyje dar išsaugotas nesugriautas šio pasienio miesto statinių vaizdas, miestiečių gyvensenos ypatumai, laisvalaikis, mados, pomėgiai, kultūrinis, taip pat religinis gyvenimas, mieste gyvenusių tautų – lietuvių, vokiečių, žydų, rusų, čigonų – tarpusavio santykiai. Viso to taip detaliai neišsaugosi nei vaizdinėmis, nei rašytinėmis priemonėmis, kaip jas gali perteikti žmogus, pasakojantis apie savo vaikystės miestą. Mums rūpi II pasaulinis  karas, pokaris, tuo metu patirti kybartiečių išgyvenimai, Lietuvos inteligentijos emigracija per mūsų miesto paribiais ėjusią Lietuvos–Vokietijos valstybinės sienos užkardą, II pasaulinio karo frontas, žydų getas, veikęs mūsų mieste, Kybartų krašto žydų  žūtis Pieskyne ar Vigainėse, pagaliau ilgas ir margas tarybinių Kybartų periodas. Mus domina prisiminti, kur stovėjo katalikų bei kitų religinių bendruomenių maldos namai, mokyklos, kapavietės, kaip kilo socializmo periodo Kybartų statiniai – mes suinteresuoti savo vaikams ir vaikaičiams dar išsaugoti bent žodžiais nupasakotus DINGUSIUOSIUS KYBARTUS.

Projektas sudaro galimybę vyresniųjų kartų kybartiečiams, kurių gretos jau nenumaldomai išretėjusios, dar prabilti gyvu žodžiu apie atmintin įsirėžusias miesto prie Lieponos detales ir byloti apie visa tai mūsų unikaliąja „kybartinių“ tarme. Pasaulio kybartiečių draugijai šio projekto vykdymas – tai ir bendruomeniškumo stiprinimo būdas, jame dalyvaudami gyventojai bus paskatinti ne numarinti savyje Kybartų miesto istoriją, o „nupūsdami dulkes“ nuo savo šeimos ar giminės archyvų prikelti ją mažiausiai 100 metų (sako, tiek laiko mechaninė laikmena, t. y. CD, išlaiko įrašą).  Be galo svarbu, kad šiame projekte dalyvaujantys iš Kybartų kilę ar juose gyvenantys žmonės prisidės prie istorinės medžiagos perdavimo numatomam steigti Kybartų miesto muziejui.

Laukiame, mieli kybartiečiai ir jiems prijaučiantieji, Jūsų atsiliepimų apie PKD veiklą ir dalykinių pasiūlymų šioje VIRTUALIŲJŲ KYBARŲ svetainėje arba el. paštu: kybartietis@gmail.com, tel. 862031556.