Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo ir premijų skyrimo nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasaulio kybartiečių draugijos (toliau – PKD) Mokslininkų fondo (toliau – fondas) ir premijų skyrimo nuostatai reglamentuoja PKD Mokslininkų fondo sudarymą, PKD Mokslininkų premijos atrankos kriterijus ir premijos skyrimo tvarką.
2. Fondo steigėjai – mokslininkai, Kybartų K. Donelaičio gimnazijos (vidurinės mokyklos) buvę mokiniai, savo įnašais prisidedantys prie fondo sudarymo. Mokslininkas tampa fondo steigėju, atlikęs įnašą į fondą. Fondo steigėjas praranda fondo steigėjo statusą dvejus metus paeiliui neatlikęs jokios įmokos į fondą.
3. Fondo premijų tikslas – skatinanti Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos (toliau – gimnazijos) ir Kybartų „Saulės“ progimnazijos (toliau – progimnazijos) mokinių domėjimąsi moksliniais tyrimais, mokslininko profesija, ugdyti jų kūrybinius ir tiriamuosius gebėjimus, stiprinti gimnazijos bendruomenės ir jos alumnų ryšius.
4. Fondą sudaro fondo steigėjų, kitų fizinių ir juridinių asmenų savanoriški įnašai. Fondo lėšos kaupiamos specialioje PKD sąskaitoje. Fondo lėšos naudojamos tik fondo premijoms ir fondo reikmėms.
5. Fondo veiklą organizuoja PKD valdybos nutarimu paskirtas fondo administratorius. Premijos fondo administratorius privalo vykdyti premijos fondo apskaitą, nurodydamas paramos davėjus bei premijos gavėjus ir jos dydį; įstatymų nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę buhalterinę informaciją fondo steigėjams ir PKD valdybai. Premijos fondo apskaitos metai yra kalendoriniai metai.
6. Premija skiriama gimnazijos ir progimnazijos mokiniams už aukštus pasiekimus dalykinėse olimpiadose ar konkursuose ir mokslinę, meninę bei visuomeninę veiklą.
7. Premijos dydis ir jų skaičius nustatomas PKD valdybos posėdyje, derinant tai su fondo steigėjais ir gimnazijos bei progimnazijos administracija. Skiriamų premijų dydis ir jų skaičius nustatomas kiekvienais metais atskirai ir priklauso nuo tuo metu turimų fondo lėšų ir kandidatūrų premijai gauti. Minimalus vienos premijos dydis – 100 EUR.

II. KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

8. Kandidatams premijai gauti taikomi šie atrankos kriterijai:
8.1. prizinės vietos Lietuvos ar regioninėse dalykinėse olimpiadose ar konkursuose;
8.2. pilietiškai ir tautiškai aktyvi bei kūrybinga veikla mokykloje ir už jos ribų;
8.3. sėkmingi mokymosi rezultatai;
8.4. palankios mokyklos vadovų, mokytojų ir tėvų komiteto rekomendacijos;
8.5. tolesnės veiklos orientacija į mokslą.

III . PREMIJOS SKYRIMO TVARKA IR ĮTEIKIMAS

9. Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti gimnazijos ir progimnazijos administracijos, mokytojai ir mokinių tarybos nariai.
10. Kandidatūros raštu (asmens duomenys, pasiekimų aprašas, rekomendacijos) teikiamos PKD valdybai iki einamųjų metų gegužės 15 d.
11. Kandidatūras aptaria fondo steigėjai ir iki einamųjų metų gegužės 25 d. savo nuomonę teikia premijos skyrimo komisijai, į kurią įeina gimnazijos atstovas, progimnazijos atstovas, fondo steigėjų atstovas ir du PKD atstovai. Komisija savo nutarimus priima paprasta balsų dauguma. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių. Komisijos organizacines sąlygas užtikrina PKD valdyba.
12. Premijos įteikimą organizuoja gimnazijos ir progimnazijos administracijos. Premija įteikiama mokslo metų užbaigimo ar kitoje šventėje.
13. Premijas įteikia fondo steigėjų ir (ar) PKD atstovai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Šie nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar naikinami fondo steigėjų, PKD valdybos, gimnazijos direktoriaus ar progimnazijos direktoriaus siūlymu. Sprendimą dėl nuostatų atnaujinimo priima PKD valdyba. Šie nuostatai keičiami, išdėstant juos nauja redakcija.
15. Šie nuostatai viešai skelbiami PKD, gimnazijos ir progimnazijos interneto svetainėse. Skelbiant nuostatus PKD svetainėje nurodoma ir konkreti fondo sąskaita bei fondo administratoriaus kontaktiniai duomenys.

____________________________

Kybartiečių Mokslininkų fondo sąskaita:
Nr. LT824010040100060129 (AB DNB bankas)
Gavėjas: Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija
Gavėjo kodas: 190485294

Fondo administratorius:
Jolita Ramanauskienė, el. paštas: kau.kybartai@post.lt
____________________________

PATVIRTINTA
Pasaulio kybartiečių draugijos valdybos posėdyje,
2016 m. balandžio 27 d., protokolas Nr. 3

____________________________

SUDERINTA
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos tarybos
2016 m. kovo 28 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu Nr. S-1-13

____________________________

Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo pradininkai:
1. prof. dr. Romas Baronas, Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Programų sistemų katedra.
2. prof. dr. Nijolė Drazdienė, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Akušerijos ir ginekologijos klinika, Vaikų ligų katedra.
3. dr. Ramutis Drazdys, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Fizikos institutas.
4. prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, Klaipėdos universitetas, Menų akademija, Muzikos katedra.
5. dr. Vytautas Iešmantavičius, Friedrich Miescher biomedicinos mokslų institutas, Proteomikos ir baltymų analizės laboratorija (Šveicarija).
6. prof. dr. Mindaugas Jurkynas, Vytauto Didžiojo universitetas, Viešojo administravimo katedra.
7. doc. dr. Arūnas Mickevičius, Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Filosofijos katedra.
8. prof. dr. Vytautas Šlapkauskas, Mykolo Romerio universitetas, Viešojo saugumo fakultetas, Teisės katedra.
9. dr. Ramūnas Valiokas, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Nanoinžinerijos skyrius.
10. dr. Juozas Vyšniauskas, Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Radiofizikos katedra.
____________________________

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba