De­šimt­me­tį at­šven­tęs spor­to klu­bas bu­ria rajono jau­nimą

Spor­to klu­bas „Ky­bar­tų jau­nystė“ at­šven­tė de­šimties me­tų ju­bilie­jų. Per šį laikotar­pį or­ganizacija nuolat au­go, plėtėsi ir šian­dien jo nariams su­daromų sąly­gų galėtų pavy­dėti ne vienas spor­tinin­kas.

Šven­tėje – saviškių per­galės
Ky­bar­tuo­se dar nuo tar­pukario laikų yra įsikū­ręs vienas iš seniausių futbo­lo klubų Lietuvo­je „Sveikata“. Tačiau jis daugiausia vienija suaugusius futbo­lininkus, o spor­tuo­ti mėgstantį jaunimą buriančios or­ganizacijos Ky­bar­tuo­se nebuvo. Dėl šios priežasties 2004 m. gruo­dį ir subur­ta „Kybar­tų jaunystė“.

Nepaisant to, kad daugiausiai klubo vaikų lanko futbo­lo treniruo­tes, tačiau jame
spor­tuo­ja ir lengvaatlečiai, šaškių bei šach­matų entuziastai, orientacininkai, smiginio mėgėjai. Juos spor­to paslapčių mo­ko šaunūs treneriai Vy­tautas Valio­kas, Rimantas Kano­pa, Vy­tautas Miknevičius, Rasa Šilkauskienė. Visi jie dir­ba visuomeniniais pagrindais, negaudami atly­ginimo.

Dešimtmečio jubiliejų spor­to klubas paminėjo kaip ir pridera spor­tininkams – aikštėje įvy­ko futbo­lo tur­ny­ras. Jame daly­vavo gimę 2000 m. ir jaunesni bei gimę 2004 m. ir jaunesni vaikai.

Abiejo­se amžiaus grupėse ly­gių nebuvo spor­to klubo „Ky­bar­tų jaunystė“ auklėtiniams. Antras vietas užėmė svečiai iš Lenkijos Olecko miesto, trečias – kauniečiai. Šventėje taip pat daly­vavo jaunieji futbo­lininkai iš Jo­navos bei Kaliningrado srities. Geriausiu 2000 m. gimusių ir jaunesnių spor­tininkų grupėje ky­bar­tiečių ko­mandos nariu pripažintas Paulius Lio­renčas, o viso tur­ny­ro naudingiausiu žaidėju išrinktas dar vienas ky­bar­tietis Ado­mas Vieraitis. Jaunesnių futbo­lininkų grupėje geriausiu
„Ky­bar­tų jaunystės“ žaidėju išeinktas Evaldas Rašimas.

Visi tur­ny­ro daly­viai apdo­vano­ti atminimo medaliais, o ko­mandoms įteiktos taurės.

Var­žy­bų uždary­mo šventėje spor­tininkus sveikino rajo­no meras Algir­das Neiberka, o klubo rėmėjams buvo įteiktos padėkos.

Išmaišę visą Eu­ropą
Šiuo metu ky­bar­tiečių klubas vienija apie 110 spor­tininkų. Nors dauguma jų – vietiniai, tačiau čia treniruo­tis atvyksta ir jaunųjų spor­tininkų iš Vilkaviškio, Virbalio, Alvito bei kitų rajo­no vieto­vių. Klubo nariai nemo­ka jo­kių mo­kesčių, o pati or­ganizacija gy­vuo­ja iš rėmėjų bei 2 pro­c. gy­vento­jų pajamų mo­kesčio. Biudžetą taip pat papildo rajo­no Savivaldy­bės, šalies Futbo­lo federacijos bei Marijampo­lės apskrities futbo­lo federacijos lėšos.

„Per dešimtmetį esame išmaišę beveik visą Euro­pą. Į įvairius tur­ny­rus mus nuolat kviečia Prancū­zijos,Slo­vakijos, Austrijos spor­to federacijos. Tiesa, vieniems vykti į to­limas šalis yra brangu, reikia su kuo nors koo­peruo­tis. Dėl to kar­tais tenka atsisaky­ti šių kvietimų“, – sakė klubo prezidentas V. Valio­kas.

Kad ir kur nuvyktų jaunieji „Ky­bar­tų jaunystės“ spor­tininkai, jie nuo­lat išsiskiria savo pavyzdingu elgesiu tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Ne viename tur­ny­re mūsiškiai buvo pripažinti drausmingiausia ko­manda.

Per visus šiuos metus klubo atsto­vai iško­vo­jo nemažai per­galių. Šiuo metu Ky­bartų „Saulės“ pro­gimnazijos patalpo­se įsikūrusio­je klubo būstinėje puikuo­jasi per 100 įvairiausių taurių ir kito­kių prizų. Didžio­ji dalis iš jų iško­vo­ta futbo­lininkų. Tiesa, apdovano­jimų čia galėtų bū­ti ir daugiau, tačiau or­ganizacijo­je gy­vuo­ja tradicija, kad mo­kyklą baigęs ir klubą paliekantis spor­tininkas turi teisę pasiimti vieną taurę į namus.

„Didžiausias mū­sų laimėjimas – iško­vota galimy­bė daly­vauti 2011 m. Maskvo­je vykusiame prestižiniame „Lo­ko­bo­lo“ futbo­lo tur­ny­re. No­rėdami ten patekti, turėjo­me Trakuo­se įveikti sunkią atranką, kur dalyvavo visų Baltijos šalių atsto­vai. Tik tapę čempio­nais gavo­me teisę vykti į Rusijos sostinę“, – prisiminimais dalijo­si V. Valio­kas.

Au­gina žaidėjus
„Ky­bar­tų jaunystės“ būstinėje dažnai svečiuo­jasi ir jų reikalais do­misi iškilūs mū­sų šalies žmo­nės: olimpinis čempio­nas Vir­gilijus Alekna, ky­bar­tietis, buvęs Lietuvos futbo­lo rinktinės treneris Algimantas Liubinskas, kiti ne mažiau žino­mi spor­to atsto­vai.

Klubo nariams daugelis galėtų pavy­dėti ne vien gar­sių spor­to atsto­vų ro­do­mo dėmesio, bet ir sudaro­mų treniruo­čių sąly­gų, vykstančių sto­vyklų. Per metus spor­tininkai vien į sto­vyklas Lenkijos Olecko mieste vyksta po 5–6 kar­tus. Ten pastaty­ti nauji baseinai, futbo­lo aikštė, sudary­tos puikios sąly­gos užsiiminėti lengvąja atletika.

„Su lenkais bendradar­biaujame jau nuo neatmenamų laikų. Mums labai pato­gu vykti pas juos, nes tai klubui nieko nekainuo­ja. Lietuvo­je surengti sto­vyklą mums bū­tų pernelyg brangu“, – tvir­tino V. Valio­kas.

Vaikai spor­to klubą „Ky­bar­tų jaunystė“ lanko ne vien dėl gerų sąly­gų. Čia jie turi galimy­bę ateity­je „išplaukti į platesnius vandenis“. Buvę klubo auklėtiniai Edvinas Stonkus, Tautvy­das Zavickas, Deividas Raulinaitis bei Ro­kas Gudelis lanko ar­ba lankė Kauno futbo­lo akademiją. Į ją planuo­ja vykti ir Paulius Lio­renčas bei Ro­kas Laukaitis. Nemažai buvusių „Ky­bar­tų jaunystės“ futbo­lininkų žaidžia įvairiuo­se klubuo­se Lietuvo­je ir užsieny­je. Pavyzdžiui, Deividas Andriuškevičius
šiuo metu rungty­niauja Anglijo­je.

„Ky­bar­tai neįsivaizduo­jami be futbo­lo. Mes ir to­liau ugdy­sime jaunuo­sius futbo­lininkus suaugusiųjų ko­mandoms, nepamiršdami ir kitų spor­to šakų atsto­vų“, – tvir­tino pašneko­vas.

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Autoriaus nuotr. Vytautas Valiokas džiaugė­si klubo sportininkų iš­kovotais apdovanojimais.

Santaka_20150106_Valiokas

Tomo Ramunskevičiaus nuotr. Jubiliejiniame turnyre triumfavo jaunieji „Kybartų jaunystės“ futbolininkai.

Publikuota: „Santaka”, 2015-01-06

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba