Kybartuose pagerbtas kunigas altarista Vaclovas Stakėnas

Gegužės 24-ąją, Viešpaties žengimo į dangų dieną (per Šeštines), Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos altarista Vaclovas Stakėnas šventė kunigystės 50- metį.


Bažnyčioje 12 val. šv. Mišiose buvo meldžiamasi už jubiliatą, dėkojant Aukščiausiajam už kunigo kilnią ilgametę tarnystę Dievui ir žmonėms bei už pašaukimus, kad Bažnyčiai nepritrūktų uolių dvasininkų. 

Nuo ryto niūriai dunksojęs ir priešpietę švelniu pavasariniu lietučiu laistęsis dangus tartum liudijo, kad jubiliato kelio patirčių dulkes ir negandas nuplauna laikas bei Dievo vedimas ir žmonių gerumas. Nors karantino sąlygos pakoregavo iš anksčiau numatytos šventės planą, tačiau pasimelsti susirinko nemažai įvairaus amžiaus tikinčiųjų. Kaukės ant kunigų, patarnautojų ir mišiose dalyvaujančių žmonių veidų neužslėpė iš širdžių sklindančio maldos ir meilės tikrumo. 

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas ir altarista kun. Vaclovas Stakėnas. Klebonas pamoksle dėkojo kun. Vaclovui už pagalbą ir tarnystę parapijoje, kvietė pagerbti jubiliatą vertingiausia dovana – malda. 

Po šv. Komunijos nenusakomu didingumu ir jauduliu suskambo giesmė „Viešpats pakrantėj stovėjo“, kurią vedė abu parapijos chorai – sumos ir jaunimo, įsijungiant visai bažnyčiai. Po to rankų ištiesimu jubiliatą palaimino klebonas, o jubiliatas suteikė palaiminimą besimeldžiantiesiems. Jie gavo po paveikslėlį kun. Vaclovo Stakėno 50-ies metų kunigystės jubiliejui prisiminti. 

Po šv. Mišių pažiro jubiliatui skirti nuoširdžiausi sveikinimai su gražiausiomis gėlių puokštėmis ir juos lydintys plojimai. Sveikino V. Stakėnui klebonaujant Kybartų bažnyčioje suburtas jaunimas (jie atminčiai nufilmavo visą šventę), dabartinis jaunimas, choristai, skautai, pavieniai žmonės, o taip pat vienintelis iš oficialių asmenų atvykęs rajono meras Algirdas Neiberka su žmona Aušra. 

Savo padėkos žodyje kunigas V. Stakėnas pirmiausia dėkojo Dievui už jam brangią kunigystės dovaną, o visiems susirinkusiesiems ir kartu besimeldusiesiems – už sveikinimus bei linkėjimus. Altarista prisipažino, kad prieš 50 metų Kauno bazilikoje gavęs kunigystės šventimus verkė iš džiaugsmo. „Dirbau, kiek protas nešė ir širdis diktavo. O jeigu savo tarnystėje pristigau meilės jums, mieli parapijiečiai, gal ką ir įskaudinau per tiek metų, tai nuoširdžiai atsiprašau. Dėkoju visiems, kurie būna arčiausiai su manimi, ypač klebonui kunigui Vaidotui. Visada jaučiau ir jaučiu jūsų palaikymą, didžią pagarbą ir meilę, todėl jaučiuosi laimingas“, – sakė kun. Vaclovas Stakėnas.

Birutė NENĖNIENĖ

Benitos MINCEVIČIŪTĖS nuotr. Altarista kunigas Vaclovas Stakėnas palaimino žmones.

Publikuota: „Santaka”, 2020-05-26.

lt_LTLietuvių kalba