Ar norėtum bū­ti ty­rėjas?

Ky­bartų Kris­tijono Done­laičio gim­na­zijos moky­tojai ir mokiniai yra nuola­tiniai tarptau­tinio projekto „Ty­rėjų naktis“ da­lyviai.Todėl la­bai apsidžiau­gėme, kai su­žinojome, jog į mū­sų gim­na­ziją atvyks mobilioji de­monstra­cinė la­bora­torija su renginiu „Ty­rėjo die­na“.

Mo­ki­niams organi­zuo­jama „Tyrė­jo diena“ yra pro­jekto „Mo­ki­nių jau­nųjų tyrė­jų atsklei­di­mas ir ugdymo sistemos su­kū­ri­mas – II etapas“ dalis. Po Lietu­vos mo­kyklas keliau­janti moksli­ninkų ko­manda kviečia į įvai­rių mokslo sri­čių paskai­tas, ku­rių metu pri­stato savo atliekamus tyri­mus,šių dienų aktualiau­sius moksli­nius klau­simus. Mo­ki­niai ir mo­kyto­jai tu­ri išskirti­nę pro­gą su­si­pažinti su fi­zi­nių, bio­medi­ci­nos, žemės ūkio ir tech­no­lo­gi­jos mokslų tyrimais bei mo­derniau­sia jiems nau­do­jama įranga.

Mo­bi­lio­sios demonstraci­nės labo­ratori­jos dalis – mo­dernus pri­pu­čiamas planetariu­mas. Jame mo­ki­niai atsi­gu­lę ant čiu­žinių klau­sė­si astro­no­mi­jos paskai­tos „Mes ir Vi­sata“ (lekto­rius Audrius Bri­džius) ir stebė­jo planetariu­mo skliau­te skriejančius dangaus kū­nus.

Ar galė­tų tapti gydyto­jais, gimnazistai galė­jo pasi­tikrinti stebė­dami 3D filmą „I, human“. Žmo­gaus organizmas iš vi­daus, operaci­jų vaizdai – tikrai ne vi­si mo­ki­niai ramiai stebė­jo šį filmą.

Taip pat bu­vo gali­ma su­si­pažinti ir su ju­desių registravi­mo sistema. Specialia apranga su pri­tvirtintais ju­desių registravi­mo davikliais aprengtas mo­ki­nys kompiu­terio ekrane virto ani­muo­tu žmo­geliu­ku. Su­žino­jo­me, kaip bu­vo ku­riamas filmas „Avataras“, kaip įvai­rūs prietai­sai pri­tai­ko­mi medi­ci­no­je, karo pramo­nė­je, ro­bo­ti­ko­je, ku­riant kompiu­teri­nius žai­di­mus. Paskaitą „Bio­mechani­ka ir ju­desių
registravi­mo sistema“ skai­tęs lekto­rius Gintaras Jo­nai­tis kvietė mo­ki­nius bū­ti aktyvius, do­mė­tis ir kurti.

Su grei­tavei­kės filmavi­mo kameros gali­mybė­mis su­pažindi­no lektorius Gedi­mi­nas Meškauskas. Mo­kiniai stebė­jo sprogstančio balio­no, krintančio vandens lašo, degtuko ir žiebtu­vė­lio uždegi­mo su­lė­tintus vaizdus. Kasdieni­niai reiški­niai, į ku­riuos net nekrei­piame dė­mesio, pasi­ro­dė esą to­kie nuo­stabūs.

Organi­zuo­dami šį ir ki­tus panašius rengi­nius, no­ri­me mo­ki­niams paro­dyti, ko­kie įdo­mūs gali bū­ti gamtos ir tikslieji mokslai, ko­kios di­džiu­lės mokslo gali­mybės yra dabar ir ko­kie atradi­mai dar lau­kia atei­tyje. Jei­gu bent keletas mo­kinių, kuriems matemati­ka, fi­zi­ka ar chemi­ja atro­dė neįvei­kiama, su­si­domės šia sri­ti­mi, savo tikslą bū­si­me pasiekę.

Rimutė LAZ­DAUSKIE­NĖ
Ky­bartų Kristijono Donelaičio gimnazijos
chemijos ir biologijos moky­toja

Nuotr. Gimnazistai žiūrėjo 3D filmą „I, human“.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba