Zenono Šteinio piešinių galerija

Ze­no­nas Štei­nys gi­mė 1946-ųjų lie­pą Ky­bar­tuo­se. 1971 m. jis Kau­ne bai­gė S. Žu­ko tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ku­mą, 1984 m. – Aukš­tuo­sius re­ži­sie­rių ir sce­na­ris­tų kur­sus Mask­vo­je. Kar­tu su juo Lie­tu­vos ki­no stu­di­jo­je dir­bo ir kū­rė toks ži­no­mas ani­ma­to­rius, kaip Il­ja Be­rez­nic­kas (fil­mu­ko „Bau­bas“ kū­rė­jas).

Pa­sak drau­gų ir net kri­ti­kų, Ze­no­nas bu­vo pui­kus ka­ri­ka­tū­ris­tas ir pie­šė­jas. Jo ka­ri­ka­tū­rų se­ri­ja Don Ki­cho­to te­ma „Ma­lū­nai“ su­si­do­mė­jo is­pa­nai. Z. Štei­nio pieš­tos ka­ri­ka­tū­ros pel­nė dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų – nuo „Aus­ka­rų“ ba­lan­džio 1-osios pro­ga reng­to­se kas­me­ti­nė­se pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je iki pre­mi­jų bei dip­lo­mų Skop­lė­je, Ta­li­ne, Tren­te, Pra­ho­je.

Z. Štei­nys da­ly­va­vo dau­giau kaip 70-yje tarp­tau­ti­nių ka­ri­ka­tū­ros pa­ro­dų, su­ren­gė sep­ty­nias per­so­na­li­nes ka­ri­ka­tū­rų pa­ro­das ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Kro­ku­vo­je (Len­ki­ja), Vis­by­je (Šve­di­ja).

Daugiau apie Zenoną Šteinį skaitykite čia…

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba